F. Værløse – Jonstrup afdeling

 

Dagsorden & Referat

Generalforsamling d. Tirsdag d.24.februar 2015

Afholdt på Pedersholm, Frederikssund

 

                             Dagsorden Generalforsamling 2015

1        Valg af dirigent og evt. stemmetællere.

2.       Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse.

3.       Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse.

Pause + uddeling af medaljer

4.       Behandling af indkomne forslag.

5.       Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg ulige år.

Kasserer Kaj Clausen                                Modtager genvalg

Best.medl. Poul Aalborg Hansen             Modtager genvalg

Best.medl. Henning Jensen                                            Modtager genvalg

Revisor Anker Andersen                           Modtager genvalg

Best. suppl.   Søren Eibak -  træder ind som Best. medl.

Ny Best. Suppl. Bestyrelsen foreslår Kai Sørensen

……………………………………………………………………………………………………….

Valg lige år –

Formand Kurt B. Sørensen

Best. medl. Torben Ek

Best. medl. Ole Andersen

Best.medl. Mogens Billekop  (trækker sig i utide) 

Best. suppl. Søren Eibak træder ind i bestyrelsen for 1 år

Revisor Lars Jacobsen træder ud af bestyrelsen efter eget ønske – der vælges ingen ny.

Revisorsuppl. FS. Hansen. Modtager genvalg

6.       Eventuelt.

.................................................................................................................................. 

 Referat

 

Der var mødt 25 stemmeberettige medlemmer op, og der blev udleveret dagsorden og regnskab til de fremmøde!

Generalforsamlingen blev åbnet.

Vedr. punkt 1.

Til dirigent blev Jørgen Amonsen valgt. Stemmetællere blev Ole Andersen og Kai Sørensen.

Vedr. punkt 2.

Formanden Kurt B. Sørensen fremlagde sin årsberetning for 2014.

Årsberetning 2014

  2014 var et forholdsvis stille år, men trods alt er der jo sket en del som afdelingen har været involveret i og soldaterforeningen dermed har været repræsenteret.

 Jeg vil starte med at nævne de mere triste der er sket i 2014 og det er, at afdelingen har haft 5 udmeldinger og 6 medlemmer er landet for sidste gang. Det er flg. medlemmer:

 Jens Christian Jensen

 Gunnar Madsen

 Jens Chr. Pedersen

 Otto Larsen

 Niels Olsen

 Oluf Bay + 2 tidligere medlemmer Hilding Hansen & John Malmros

 Jeg vil gerne anmode forsamlingen om at rejse sig og mindes de afdøde med 1. minuts stilhed.

 

D. 1.april deltog LF og jeg i planmøde i Jonstruplejren. Der fik vi at vide at Naturstyrelsen og Furesø Kommune ville afholde arrangementet ”Åben Flyvestation”, det var Pensionistforeningen der gav denne oplysning, ellers havde vi ikke kendt til arrangementet. Jeg kontaktede derefter Furesø Kommune, som af uforklarlige grunde ikke vidste at der havde eksisteret en soldaterforerning på FSN.VÆR??? Selv om vi havde søgt kommunen om at blive i flyverstuen ”Granly”! Ultimo april deltog afdelingen så ved arrangementet Åben Flyvestation p den nu nedlagte FSN. VÆR. Et glimrende om end ikke særligt veltilrettelagt arrangement arrangeret af Furesø Kommune og Naturstyrelsen. Den efterfølgende evaluering deltog afdelingen ikke i, da der ikke var nogen der kunne afse tid. Afdelingen har senere deltaget med fire medlemmer i et idemøde på Rådhuset i Furesø Kommune sammen med andre foreninger der er flyinteresserede. Desværre glemte Furesø Kommune at invitere os til det efterfølgende møde, hvilket jeg har påtalt. Men ikke fået noget svar!

Vi har deltaget i årets repræsentantskabsmøde i Fredericia, hvor to af afdelingens medlemmer blev valgt til Forretningsudvalget, det er den nye LNF Flemming Gejl Christensen og den nye Jubilæumsudvalgsformand Arne Slej Pedersen. Vi siger naturligvis tillykke med valgene. I juni måned deltog vi ved Forsvarets Dag på Kronborg. I juni afholdt vi vanen tro grillfest på Pedersholm der deltog ca. 55 personer. Jeg skal lige gøre opmærksom på at der er plads til 100 prs., så det vil glæde os hvis der kommer flere i år. 

Afdelingen deltog også med fanen ved Fortunfortets markering af Slaget ved Isted. Efter at Istedløven er flyttet tilbage til dens oprindelige placering på Flensborg Gl. Kirkegård, er markeringen af denne sejr blevet afholdt forskellige steder. Jeg har lovet Fortunfortets Venner at vi gerne deltager i år. D. 29. august deltog vi i DADV’s og KSS arrangement i Mindelunden. D. 5. september deltog vi ved den nationale flagdag på Kastellet og ved Frederiksberg Rådhus. I år markeres flagdagen her i Frederikssund på Pedersholm med medvirken af Frederikssund’s Borgmester, så der ser vi gerne at rigtig mange møder op. D. 6. september afholdt afdelingen det årlige soldaterjubilæum i Jonstruplejren der var ca. 65 deltagere. 

Søndag d. 28. september deltog afdelingens fane ved Dragør Forts 100 års jubilæum. 

I dagene omkring d. 11. november deltog vi ved DADV*s Kransetursarrangementer. 

Der har været afholdt et par filmaftener her på Pedersholm b.la. med film om Esk, 721 & 722 på Grønland og vi har set filmen Hvidstensgruppen. Julefrokosten blev rykket ind i det nye år, således at det blev til en nytårsfrokost. Desværre deltog vi ikke så mange som vi kunne ønske, men det bliver vi sikkert næste gang? 

Vi har også deltaget i Landsskydning på 15 m. bane og deltaget i KSS skydning på 15. bane.

 Afdelingen har også fået sin egen hjemmeside www.fsfvaer.dk 

 Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

Vedr. punkt 3.

Kasserer Kai Clausen fremlage sit regnskab for 2014. Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

I en pause blev der uddelt jubilæums medaljer: 

En 25 års til Egon B. Andersen, og 3 stk. 50 års til henholdsvis Ebbe Ravn, Frode W. Schøler og Erik Larsen.

Begivenheden blev foreviget med en foto session.

Vedr. punkt 4.

Der var ikke indkommet nogle forslag.

Vedr. punkt 5.

På valg var følgende  ( pga. at vi er i et ulige år 2015 )

Kasserer Kai Clausen, som modtog genvalg, og blev valgt uden modkandidater.

Best. medlem Poul Aaborg Hansen, som modtog genvalg, og blev valgt uden modkandidater

Best. medlem Henning Jensen, som modtog genvalg, og blev valgt uden modkandidater.

Revisor Anker Andersen, som modtog genvalg, og blev valgt uden modkandidater.

Best. medlem Mogens Billekop har meddelt bestyrelsen, at han trækker sig med omgående virkning.

Best. Suppl. Søren Eibak indtræder derfor på denne plads, i den resterende valg periode (1 år)

Bestyrelsen foreslog Kai Sørensen som ny Best. Suppl. han modtog valget uden modkandidater.

Revisor Lars Jacobsen udtræder efter eget ønske af bestyrelsen, posten vil ikke blive genbesat, da det skønnes, at en revisor er nok.

Vedr. punkt 6.

Der blev informeret om en forårstur med evt. ledsager til Rindsholm Kro den 15,16 og 17 maj 2015 (fre.-lør.-søn.)

2 overnatninger og udflugt til FSN KAR og Skive museum, der arbejdes pt. på økonomien til turen. Når der er nyt

om sagen, vil det komme op på afd. hjemmeside. www.fsfvaer.dk

Der var et spørgsmål fra salen om et besøg på Stauning Fly Museum, men af transport hensyn kunne det ikke komme med denne gang. Der blev dog opfordret til, at man selv kunne besøge museet, hvis man var i området i anden anledning!

Vores kommende 75 års Jubilæum blev også omtalt, og der henvises til afd. hjemmeside.

Vores Protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe er blevet inviteret, men har meldt tilbage ikke at kunne deltage.

Herefter blev Generalforsamlingen lukket, og man indtog et par stykker smørebrød under kammerartlig samvær!  

Mvh. Referant Søren Eibak.