Årsberetning 2018

Årsberetning fra Værløse/Jonstrup afdeling 2017 / 2018

 

 

Året starter med den årlige Nytårssamling på Pedersholm hvor vi traditionen tro ønsker hinanden godt Nytår.

Der er desværre ikke noget nyt om aktiviteter i lokalafdelingerne under Vær/jon fra andre end Kalundborg som trofast søger om et tilskud hvert år til deres generalforsamling, de har trods alt stadig nogle former for aktivitet.

Vores egen generalforsamling blev afholdt d. 4.4. efter at vi havde fået dispensation til, at udskyde den fra februar pga. formandens fravær.

I Foråret havde vi en filmaften, hvor der blev vist filmen Under Sandet, der blev serveret 3  stk. smørrebrød i pausen.

Vor Fane har været flittigt brugt ved forskellige arrangementer, hvoraf kan nævnes d. 4. maj i Frederikssund, Forsvarets Dag på Kronborg i Helsingør, d. 25. juni  ved ” Isted dagen ” på Fortun fortet, Årgangs jubilæet i Jonstrup lejren på Den nationale Flagdag d. 5. september i Frederikssund og Ullerød Kirke i Hillerød. Fanen deltog også ved Våbenstilstandsdagen og  ”Store Kransetur” sammen med (DADV) De Allieredes Danske Vaabenfæller.

Herfra skal lyde en stor tak til Fanebærere og Faneløjtnanter som trofast stiller op når der kaldes på dem.

Afdelingen er medlem af Københavns Samvirkende Soldaterforeninger (KSS) og har en repræsentant i bestyrelsen. Afdelingens medlemmer har adgang til deltagelse i de arrangementer der udbydes fra KSS.

Afdelingen deltager sammen med Københavns Pionerforening i FSF`s Landsskydning dette foregår i DGI Byen.

Den 1. lørdag i september mødtes ca. 55 gamle og nogle nye deltagere i Jonstruplejren for at afholde Soldaterjubilæum. Dette blev for de fleste en god og minderig dag, hvor man mødte ”gamle” soldaterkammerater og fik en god sludder samt noget godt at spise.

 

 

 

 

I slutningen af juni afholdt vi den årlige ”Grisefest” på Pedersholm hvor ca. 35 var mødt op til en hyggelig dag i festligt lag.

Der blev afholdt afslutning på året med Gløgg og æbleskiver i december i ”Soldaterstuen”.

Afdelingen ønsker gerne, at mange flere møder op ved afdelingens arrangementer!

En stor tak skal lyde til alle der har lagt meget arbejde i at vi skal have en god og aktiv afdeling

Samt en stor tak skal også lyde til vor webmaster Kurt for det store arbejde han gør for at holde hjemmesiden opdateret.

 

Kaj Clausen

 

Referat fra generalforsamling 2018

Referat fra FSF Generalforsamling i Værløse/Jonstrup afd. den 20. februar 2018

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Flyverstuen på Pedersholm i Frederikssund, der var tilmeldt 27 medlemmer.

 

Dagsorden og regnskab var omdelt på bordene:

 

Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsen foreslog Kurt B. Sørensen som dirigent, han blev valgt uden modkandidater.

Der blev valgt to stemmetællere Leon Juvonen og Jørgen Amonsen som takkede for valget.

 

Kurt takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt og var beslutningsdygtig.

 

Punkt 2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse.

Kaj Clausen oplæste den afgående formands årsberetning (da denne havde meldt afbud) der var ingen spørgsmål, og den blev godkendt uden anmærkning. Årsberetningen vil ligge som et særskilt bilag til referatet.

 

Punkt 3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse.

Kasserer Kaj Clausen opfordrede forsamlingen til at gennemse det fremlagte materiale. der var ingen spørgsmål, regnskabet blev herefter godkendt uden anmærkninger.

 

Punkt 4. Behandling at indkomne forslag. Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle.

 

Punkt 5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, samt hovedbestyrelsesmedlem og en delegeret til Repræsentantskabet

Bestyrelsen foreslog: Kaj Clausen som ny formand (valgt for 2 år) Per Clausen som ny kasserer (valgt for 1 år) da han kommer ind midt i en valg periode. Begge blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsesmedlem Ole Andersen modtog genvalg for endnu en periode (2 år)

Bestyrelses suppleanter nyvalgt for en 2 årig periode: Jørgen Andreasen og Kurt B. Sørensen

Til Hovedbestyrelsen, vores afd. formand Kaj Clausen.

Til Repræsentantskabet, vores afd. næstformand Poul Aalborg.

 

Punkt 6. Valg af en kritisk revisor. Anker Andersen var ikke på valg.

 

Punkt 7. Valg af en kritisk revisor suppleant. Finn S. Hansen var ikke på valg.

 

Punkt 8. Eventuelt. Kurt B.S gav en orientering om det nye projekt Hangar 2 på den gamle flyvestation, man kan læse mere om sagen på vores hjemmeside.

Vi har desværre fået en melding om, at Forsvarets Dag på Kronborg bliver lukket ned.

Årgangs Jubilæet bliver afholdt den første lørdag i september. Herom senere på vores hjemmeside og Propel.

Torben Ek opfordrede til at man deltager i Landsskydningen, se vores hjemmeside.

Det årlige tilbagevendende Grill Arrangement på Pedersholm bliver afholdt lørdag den 30. juni 2018.

Flemming Haug havde et forslag til et spændende foredrag på en af vores klub aftener, vi ser på sagen.

 

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen blev lukket!

 

Der blev herefter uddelt Jubilæumstegn til de fremmødte: John Hansen 25 år, Keld Nygaard 40 år, Jørgen Amonsen, Leon Juvonen og Mogens Voss alle 50 år. Vi siger tillykke, også til ham der ikke mødte op! Se billedserien på vores hjemmeside!

 

Aftenen sluttede af med et par gode stykker smørrebrød med div. tilbehør og kammeratlig samvær

 

Referant Søren Eibak.