Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den 14. August 2021

Der var mødt 24 medlemmer op til årets Generalforsamling, efter en velkomst blev Generalforsamlingen åbnet ved formand Kaj Clausen. Dagsorden med div. godkendelser og valg bringes særskilt.

Under punkt 2. Formandens beretning se ”bilag” tog Flemming Raalund ordet. Han manglede Foreningens engagement ved medlemmers bortgang i form af tilstedeværelse/mindeord eller anden info. Søren Eibak svarede at det jo var en forudsætning at de pårørende eller et af FSF medlemmer som havde haft kontakt med afdøde viderebragte det kedelige budskab.

Jeg vil her gerne gøre opmærksom på at vi tidligere har både skrevet mindeord og været til stede med blomster og Fane, efter aftale og ønsker fra de pårørende. Jeg opfordrer hermed alle til fremover at meddele eller selv forfatte et indlæg om afdøde til vores Hjemmeside eller Propel, dette gælder jo især for Lokal Afdelingerne, som jo formodentlig er dem der er tættest på. FSF forretningsfører får også en meddelelse, men det er ofte længe efter hændelsen, så der vil tiden være forpasset!

Under punkt 8. Eventuelt blev der uddelt 5 stk. Medlemsskabs  Medaljer:

Torben Ek 25 Års, Jens Peter C. Knudsen, Preben Neilsen og Erik Wolsgaard alle 50 Års, og til sidst Søren Eibak med 60 Års Medlemsskab af FSF. Vi takker alle for et langt og tro medlemsskab. 

Der var et medlem der følte sig forbigået til 60 års medaljen, Flemming Raalund opfordrede Formanden til straks søndag senest mandag at få styr på tingende med ekstern bistand fra forretningsføreren. Efter en dialog mellem medlemmet og Søren Eibak viste sig dog at 60 års medlemsskabet først bliver opnået i 2022, hvilket jeg senere har fået bekræftet af forretningsføreren.

Præcisering af FSF Medlemsskabs Medalje og Jubilæums Emblem.

Medlemsskabs  Medaljen: Den store runde med bånd!

Her er det indmeldelses datoen i FSF der er bestemmende for at opnå 25,40,50,60,65,70 og 70+ Medaljen. Medlemmer der ikke er tilmeldt Generalforsamlingen bliver kontaktet, med tilbud om at få medaljen tilsendt!

Jubilæums Emblem: Også kaldt ”Jubiflyveren”!

Her er det indkaldelses tidspunktet med eller uden medlemsskab af FSF der er bestemmende for at opnå 25,40,50,60,65,70 og 70+ års Emblemet.

Webmaster situationen er stadig den samme som sidst, ingen ønskede at overtage posten så Søren Eibak gav endnu engang betinget tilsagn om at sætte sig ind i opgaven, men håber dog stadig på at der er en der melder sig? Jeg venter på ”dit” positive svar!

Herefter blev Generalforsamlingen lukket, med en tak for god ro og orden.

Så var det tid til et par gode håndmadder og noget til tørsten øl, vand og kaffe.

Tak for denne gang, vi ses til Soldater Jubilæet Lørdag den 18. september 2021.

OBS! Soldaterstuen er nu igen åben, den første tirsdag i hver måned. Første gang den 7. september 2021.

Følg med på vores Hjemmeside: www.fsfvaer.dk

Referant: Bestyrelsesmedlem Søren Eibak

_________________________________________________________________________

 

Årsberetning Værløse – Jonstrup afdeling 2020 – 2021

 

Året starter med den årlige Nytårssamling på Pedersholm, hvor vi traditionen tro ønsker hinanden Godt Nytår.

Der er desværre ikke noget nyt fra lokalafdelingerne under Værløse – Jonstrup afdeling undtagen Kalundborg, som trofast søger om et tilskud til deres generalforsamling, de har trods alt stadig nogle former for aktivitet.

Afdelingens generalforsamling blev afholdt d. 18.2.2020

Vor Fane har været flittigt brugt ved forskellige arrangementer, heraf kan nævnes: d. 4. maj i Frederikssund og Ullerød Kirke i Hillerød, Våbenstilstandsdagen samt DADV’s Lille og Store Kransetur og DADV’s De Allieredes Danske Vaabenfæller 100 års jubilæum.

Herfra skal lyde en stor tak til fanebærere og faneløjtnanter som trofast stiller op når der kaldes på dem.

Afdelingen er medlem KSS - Københavnske Soldaterforeningers Samvirke og er repræsenteret i bestyrelsen. Afdelingens medlemmer har derfor adgang til de arrangementer der udbydes derfra.

Afdelingen deltager sammen med Københavns Pionerforening i FSF’s Landsskydning. dette foregår i DGI Byen.

Årets Soldaterjubilæum blev aflyst p.gr.af Covid 19 restriktioner, men vi vender tilbage d. 18.9. 2021.

En stor tak skal lyde til alle der har lagt arbejde i at vi skal have en god og aktiv afdeling.

Samt en stor tak til vor webmaster Kurt for det store arbejde han laver for at holde vor hjemmeside opdateret.

Kaj Clausen / Formand