Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 18. februar 2020

Flyvevåbnets Soldaterforening Værløse-Jonstrup Afdeling

I Soldaterstuen på Pedersholm Frederikssund

 

 

Der var tilmeldt 24 medlemmer til årets Generalforsamling. Efter formanden havde budt velkommen, kunne han erklære Generalforsamlingen for åben.

Dagsorden ifølge vedtægterne med diverse beslutninger og kommentarer.

Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Valgt som dirigent blev Poul Aalborg. Og som stemmetællere Leon og Torben. Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt varslet.

Punkt 2. Formanden aflægger årsberetning. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger, og er vedhæftet særskilt dette referat.

Punkt 3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4. Behandling af indkomne forslag. Der var modtaget en forespørgsel om det var muligt at udsende en kort mail om afdelingens aktuelle aktiviteter, til de medlemmer som af forskellige årsager ikke brugte vores hjemmeside. Bestyrelsen undersøger behov og antal der måtte ønske det.

Punkt 5a. Valg af formand. Kaj Clausen blev genvalgt uden modkandidater.

             b. Næstformand Poul Aalborg Hansen var ikke på valg.

             c.  Kasserer Per Clausen var ikke på valg.

             d. Bestyrelsesmedlem Ole Andersen blev genvalgt uden modkandidater.

                 Bestyrelsesmedlem Søren Eibak var ikke på valg.

             e. Bestyrelsessuppleant Jørgen Andreasen blev genvalgt uden modkandidater.

                 Bestyrelsessuppleant Torben Ek blev valgt uden modkandidater, da Kurt B. Sørensen ikke

                 ønskede at genopstille.

             f. Valg til Hovedbestyrelsen. Det er formanden Kaj Clausen.

             g.  Valg til Repræsentantskabet. Næstformand Poul Aalborg blev valgt sidste år.

Punkt 6. Valg af kritisk revisor. Anker Andersen blev genvalgt uden modkandidater.

Punkt 7. Valg af kritisk revisorsuppleant. Finn Solbjerg Hansen var ikke på valg.

Punkt 8. Eventuelt. Søren opfordrede til at man støttede op om afdelingens foredragsaktiviteter, det næste er tirsdag den 3. marts 2020. Torben efterlyste deltagere til Landsskydningen tirsdag den 24. marts 2020. Følg med på vores hjemmeside og i bladet Propel. Torben oplyste også om at man for 200 kr. om året  kunne blive medlem/støtte det nye Frihedsmuseum gennem Frihedsmuseets Venner www.fmv.dk tal evt. med Torben. Der var også en forespørgsel om bestyrelsen overvejede at vende tilbage til den nyrenoverede Hangar 2, vi er p.t. glade for vores nuværende Flyverstue her på Pedersholm, men bestyrelsen prøver at lave en aftale om et besøg derude. Formanden kunne desværre meddele at vores dygtige Webmaster Kurt B. Sørensen gennem mange år og tro tjeneste har meddelt, at han gerne så at en anden ville overtage opdateringen af vores hjemmeside, det var en opgave der ikke var den store lyst blandt de tilstedeværende til at varetage, men vores medlem Mikael Christensen havde godt kendskab til hjemmesider men ville ikke påtage sig opgaven, men ville gerne yde support til en anden, så Søren ville overveje om han i samarbejde  med Kurt kunne overtage opgaven. Vores årlige populære Grill arrangement bliver lørdag den 27. juni 2020. Efter et par ord fra Dirigenten og Formanden blev Generalforsamlingen lukket.

Så blev det tid til at hædre nogle Jubilarer for langt og tro medlemskab af FSF: Jørgen Hedegaard 60 år, Flemming K. Rasmussen 50 år, Birger Vessel 40 år, Aage Peder Ørving 40 år, Dan Ejby, Per Clausen og Kaj Clausen alle 25 år. Stort tillykke til jer alle.

Efter en lang aften trængte vi til et par velsmurte stykker smørrebrød en enkelt væskestabilisator og noget varm tak for i aften kaffe til at gå/køre hjem på. Tak for god ro og orden!

Referent: Bestyrelsesmedlem Søren Eibak.  

Årsberetning fra Værløse/Jonstrup afdeling 2019/ 2020

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Årsberetning fra Værløse/Jonstrup afdeling 2019/ 2020

 

 

 Året starter med den årlige Nytårssamling på Pedersholm hvor 25 personer mødte op og traditionen tro ønsker hinanden godt Nytår

Der er desværre ikke noget nyt om aktiviteter i lokalafdelingerne under Vær/jon fra andre end Kalundborg som trofast søger om et tilskud hvert år til deres generalforsamling, de har trods alt stadig nogle former for aktivitet.

Bornholm har ikke nogen afdeling mere da den sidste formand er afgået ved døden i efteråret.

 Vores egen generalforsamling blev afholdt den 19.2.2019.     

 

Vor Fane har været flittigt brugt ved forskellige arrangementer, hvoraf kan nævnes     4. maj i Frederikssund, soldatens dag i Helsingør, 5. september i Frederikssund, Ullerød Kirke i Hillerød. Våbenstilstandsdagen samt ”lille” og ”Store Kransetur” sammen med (DADV) De Danske Våbenfæller.

Herfra skal lyde en stor tak til Fanebærere og Faneløjtnanter som trofast stiller op når der kaldes på dem.

Afdelingen er medlem af Københavns samvirkende soldaterforeninger (KSS) og har en repræsentant i bestyrelsen. Afdelingens medlemmer har derfor adgang til deltagelse i de arrangementer der udbydes derfra.

Afdelingen deltager sammen med Københavns Pionerforening i FSF`s Landsskydning dette foregår i DGI Byen.

 

Årgangs jubilæet blev denne gang afholdt på Pedersholm i Frederikssund hvor vi havde besøg fra FLOSS som orienterede om FLV i dag.

  Ca. 50gamle og nogle nye deltagere i  var mødt op på Pedersholm for at afholde Soldaterjubilæum, dette blev for de fleste en god og minderig dag hvor man mødte ”gamle” soldaterkammerater og fik en god sludder samt noget godt at spise,    

 I slutningen af juni afholdt vi den årlige Grisefest på Pedersholm hvor ca. 35 var mødt op til en hyggelig dag i festligt lag.

Der blev afholdt afslutning på året med Gløgg og æbleskiver i december ”soldaterstuen”.

En stor tak skal lyde til alle der har lagt meget arbejde i at vi skal have en god og aktiv afdeling

Samt en stor tak skal også lyde til vor webmaster Kurt for det store arbejde han gør for at holde hjemmesiden opdateret.

 

Kaj Clausen