Årsberetning fra Værløse/Jonstrup afdeling 2018 / 2019

 

 

 Året starter med den årlige Nytårssamling på Pedersholm hvor 25 personer mødte op og traditionen tro ønsker hinanden godt Nytår

Der er desværre ikke noget nyt om aktiviteter i lokalafdelingerne under Vær/jon fra andre end Kalundborg som trofast søger om et tilskud hvert år til deres generalforsamling, de har trods alt stadig nogle former for aktivitet.

Bornholm har ikke nogen afdeling mere da den sidste generalforsamling ikke blev afsluttet og der ikke er nogen bestyrelse mere.

Medaljer og diplomer bliver sendt til de to som har jubilæum i år.

Vores egen generalforsamling blev afholdt den 20.2.2018.  hvor vor formand Flemming ikke deltog og efter eget ønske afgik som formand.      

 

Vor Fane har været flittigt brugt ved forskellige arrangementer, hvoraf kan nævnes Prins Henriks bisættelse , 4. maj i Frederikssund, soldatens dag i Helsingør, Årgangs jubilæet i Jonstrup lejren, 5. september i Frederikssund, Ullerød Kirke i Hillerød. Våbenstilstandsdagen samt ”lille” og ”Store Kransetur” sammen med (DADV) De Danske Våbenfæller.

Herfra skal lyde en stor tak til Fanebærere og Faneløjtnanter som trofast stiller op når der kaldes på dem.

Afdelingen er medlem af Københavns samvirkende soldaterforeninger (KSS) og har en repræsentant i bestyrelsen. Afdelingens medlemmer har derfor adgang til deltagelse i de arrangementer der udbydes derfra.

Afdelingen deltager sammen med Københavns Pionerforening i FSF`s Landsskydning dette foregår i DGI Byen.

 

 

 

 

Den 1. lørdag i september mødtes ca. 60 gamle og nogle nye deltagere i Jonstrup lejren for at afholde Soldaterjubilæum, dette blev for de fleste en god og minderig dag hvor man mødte ”gamle” soldaterkammerater og fik en god sludder samt noget godt at spise, der var denne gang arrangeret en minibus så dem der ville med kunne komme med til den gamle nordlejr hvor der blev lagt blomster ved mindestenen for faldne flyvere.

 I slutningen af juni afholdt vi den årlige Grisefest på Pedersholm hvor ca. 35 var mødt op til en hyggelig dag i festligt lag.

Der blev afholdt afslutning på året med Gløgg og æbleskiver i december ”soldaterstuen”.

En stor tak skal lyde til alle der har lagt meget arbejde i at vi skal have en god og aktiv afdeling

Samt en stor tak skal også lyde til vor webmaster Kurt for det store arbejde han gør for at holde hjemmesiden opdateret.

 

Kaj Clausen

 ____________________________________________________________________________

Ordinær Generalforsamling Tirsdag den 19. februar 2019

Flyvevåbnets Soldaterforening Værløse-Jonstrup Afdeling Pedersholm

 

1.      Valg af dirigent og stemmetællere.

Dirigent: Poul Aaborg. Som stemmetællere: Leon og Tonny

2.      Formanden aflægger årsberetning til godkendelse. Blev godkendt og er vedlagt.

3.      Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse. Blev udleveret og godkendt.

4.      Behandling af indkomne forslag. Der var ingen.

5        a. Valg af formand. (formanden er ikke på valg)

      b. Valg af næstformand. (Poul Aalborg Hansen er villig til genvalg) Blev valgt.

       c. Valg af kasserer. (Per Clausen er villig til genvalg) Blev valgt.

      d. Valg af bestyrelsesmedlem. (Ole Andersen er ikke på valg)

          Valg af bestyrelsesmedlem. (Søren Eibak er villig til genvalg) Blev valgt.

      e. Valg af bestyrelsessuppleant. (Jørgen Andreasen er ikke på valg)

          Valg af bestyrelsessuppleant. (Kurt B. Sørensen er ikke på valg)

       f. Valg til Hovedbestyrelsen. (Formand Kaj Clausen blev valgt sidste år)

      g. Valg til Repræsentantskabet. (Næstformand Poul Aaborg blev valgt sidste år)

6.      Valg af kritisk revisor. (Anker Andersen er villig til genvalg) Blev valgt.

7.      Valg af en kritisk revisorsuppleant. (Finn Solbjerg Hansen er villig til genvalg) Blev valgt.

8.      Eventuelt.

Der var mødt 22 medlemmer op til denne aften. Der blev endvidere informeret om følgende arrangementer: Årets Grill-dag på Pedersholm lørdag den 22. juni 2019. Roskilde Air-Show den 16,17 og 18. august 2019. Soldater Jubilæum lørdag den 21. september 2019, herom senere!

Torben Ek opfordrede medlemmerne til at deltage i skydning den 19. marts og KSS jubilæums skydning den 11. maj 2019, se vores hjemmeside eller ring til Torben!

Der blev efter Generalforsamlingen uddelt Jubilæumstegn til de medlemmer, der var tilmeldt og mødt op denne aften! Se foto på vores hjemmeside!

Aftenen sluttede med lidt til vommen og ganen!

Søren Eibak Februar 2019