Afdelingens årsberetning 2016 - 2017.

 

Året begynder den 25. februar, efter den ordinære årlige generalforsamling.

Afdelingens nye formand blev valgt ”i absentia” da han befandt sig i Spanien. Han havde dog tilkendegivet, at han - hvis ikke andre havde kandideret - ville påtage sig hvervet.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Formand       Flemming Raalund (nyvalgt)

Næstformand          Poul Aalborg Hansen.

Kasserer                  Kaj Clausen.

Best. medlem          Torben Ek (genvalgt)

          do                  Ole Andersen (genvalgt)

          do                  Søren Eibak (nyvalgt)

          do                  Per Clausen (Nyvalgt)

Revisor                   Anker Andersen (genvalgt)

Best. suppl.             Jørgen Amonsen (genvalgt)

Rev. suppl.              Finn Sølvbjerg Hansen (genvalgt)

 

Afdelingen havde på dette tidspunkt 539  medlemmer fordelt som følger:

Afdeling Værløse-Jonstrup:                                        486 medlemmer samt 2 æresmedlemmer,

 Lokalafdeling Kalundborg:                                         9 medlemmer

 Lokalafdeling Nordsvestsjælland:                              28 medlemmer

 lokalafdeling Bornholm:                                           14 medlemmer           

Vi har desværre - i årets løb ved dødsfald - mistet 8 af vore medlemmer.

 

Vedrørende Lokalafdelingerne har bestyrelsen den opfattelse, at Kalundborg er aktiv i mindre grad, men både Norvestsjælland og Bornholm gennem det sidste år, har været lidt tilbageholdne med lokal aktiviteterne. Efter gentagne henvendelser, har det desværre for indeværende ikke givet nogle løfter eller positive udmeldinger om deltagelse ved Afdelingens arrangementer eller egne aktiviteter på Afdelingens Hjemmeside. Bestyrelsen er dog fortrøstningsfuld om bedre samarbejde i den kommende tid.

 

Afdelingen har gennem året foretaget sig følgende:

1.      Vores smukke fane har den 4. maj deltaget i Frederikssund, den 18. juni på Kronborg, den 25 juni

På Fortun Fortet i Lyngby, den 3. september ved FSF årgangs jubilæum i Jonstrup og  den 5. september ved Ullerød Kirke i Hillerød.

Herudover deltager afdelingen i højtideligheden for Våbenstilstandsdagen i 1918, hvilket foregår

Sammen med De Allierede Danske Våbenfæller (DADV). Vi deltager også sammen med DADV i deres ”Store Kransetur”.

Herfra skal der lyde en stor tak til fanebærer og fanevagter.

Vores kasserer sidder i KSS (Københavnske Soldaterforeningers Samråd) bestyrelse. Arrange-menter under KSS har afdelingens medlemmer adgang til

Afdelingen deltager - sammen med Københavns Pionerforening - i FSF´ Landsskydning, dette foregår i DGI-Byen.

2.      Afdelingens største arrangement var foreningens årgangs jubilæum, de - traditionen tro - blev afholdt i Jonstruplejren den 3. september. I forbindelse hermed, blev der i flyverstuen afholdt et forberedende møde, hvor vores deltagere fik uddelt deres opgaver. Selve jubilæet - hvor der var mere end 50 deltagere - forløb, som det skulle. Der blev dog ved det efterfølgende revurderings møde fremført en enkelt ting, der burde ændres ved næste års jubilæum.

En stor tak til dem, der tog slæbet denne dag.

3.      Vi har afholdt de månedlige ”Flyverstue aftner” i fælleslokalerne på Pedersholm i Frederikssund, hvor deltager antallet har ligget meget pænt på 14 til op i tyverne. Ved disse aftner har deltagerne tilladt bestyrelsen at afholde nødvendige samtaler angående dette og hint. Naturligvis er der ved disse lejligheder ikke drøftet person følsomme spørgsmål.

Ved en af disse hyggelige aftener, den 1. november havde bestyrelsen den glæde at kunne indbyde medlemmerne til et foredrag afholdt af Formanden for Frederikssunds Marineforening Kurt Terkelsen. Emnet var ”Krudt, kugler, koldkrig og tog til tiden”!

Et andet tiltag var en filmaften den 7. februar, hvor bestyrelsen viste film for medlemmerne

4.      Afdelingen har også afholdt den årlige ”Gris på gaflen” dag. Hvor medlemmer med ledsagere kunne nyde en velstegt grisebasse med en velassorteret salat bar og naturligvis kunne udveksle minder og historier. Det blev en dejlig eftermiddag (og lidt af aftenen).

Også her skal der lyde en stor tak til grill-mesteren og hjælperne.

Tirsdag den 6. december afholdtes et hyggeligt jule arrangement, hvor også ledsagere var meget velkomne. Her hyggede de fremmødte sig med Gløgg og æbleskiver. Igen her var det dejligt, at et medlem med ledsager havde ordnet det hele - en stor tak til dem begge.

Intet nyt år uden en ”Nytårs kom sammen”. Dette skete lørdag den 14. januar. Her havde 26 medlemmer med ledsagere fundet frem til ”Flyverstuen”. De fremmødte fik en herlig dag med en lækker platte samt noget godt i glassene. Ved samme festlighed blev vores fotograf til jubilarstævnerne gennem 40 år Per Hedesman hædret med foreningens hæderstegn i sølv.

En lignende hæder tilkom Bestyrelses medlem Søren Eibak i forbindelse med afholdelse af årets jubilar stævne i september. Afdelingen ønsker begge ”Tillykke”!

Årets sidste arrangement inden den ordinære generalforsamling, var en filmaften. Her var 15 medlemmer mødt op. Kassereren havde sørget for kaffe m.v. Om det var p.g. af at filmaftenen var blevet udsat en måned, at han syntes de fremmødte havde fortjent arrangementet u/betaling, vides ikke?

5.      I disse tider kan en afdeling stort set ikke eksistere uden en ”Hjemmeside”, især da en traditionel

6.       post udbringning stort set er både for dyr og for usikker.

Vi i afdelingen er så heldige og privilegeret at have en sådan. Det takket være afdelingens tidligere formand, der styre siden, så den altid er up to date!

Vi har haft et godt år i Afdelingen, og ser forhåbningsfuld vores ”nye” år i møde. Personlig ønsker jeg at udtrykke en kæmpe stor tak til hele bestyrelsen samt vores weeb-master for den store opbakning jeg som ny formand har fået.

 

På afdelingsbestyrelsens vegne

 

 

Flemming Raalund

*****************************************************************************

 

Generalforsamling 2017.

Referat.

 

Tirsdag den 4. april 2017 var der mødt 29 medlemmer op i Soldaterstuen på Pedersholm i Frederikssund, til den årlige Generalforsamling.

 

Dagen startede med gule ærter, og det helt store tilbehør medisterpølse, flæsk, hamburgerryg og rødbeder i massevis det hele fremstillet de forgående dage, så retten var tyk og jævn så den rigtig havde sat sig som men siger "mums" i de kredse, kokken der havde tryllet med råvarerne var afdelingens formand Flemming Raalund, vi siger tak for indsatsen! Der blev også nyt en enkelt øl og snaps som det sig hører og bør. Også kom kaffe kanderne på bordet.

 

Efter er kort pause gik vi i gang med selve Generalforsamlingen, der blev indledt med et kort indlæg af Formanden. Som det er tradition, oplæste formanden navnene på de otte af vores kammarater som i årets løb var landet for sidste gang. Medlemmerne holdt herefter stående, et minuts stilhed hvor vi lod tankerne gå tilbage til de oplevelser vi havde haft sammen, og som nu var uigenkaldeligt slut! Æret være deres minde.

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Til dirigent blev Per Clausen valgt uden modkandidat, og til stemmetællere melde sig Terkel og Leon de blev begge valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt og var beslutningsdygtig.

 

2. Formanden fremlægger sin årsberetning til godkendelse.

Efter et par spørgsmål fra salen, som formanden svarede på, blev årsberetningen godkendt.

 

3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse.

Kasserer Kaj Clausen fremlagde regnskab for 2016. Efter et par spørgsmål fra salen, som Kaj fulgte op på, blev regnskabet godkendt uden anmærkninger. 

 

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen forslag at tage stilling til.

 

5. Valg.

a. Formanden Flemming Raalund var ikke på valg.

b. Næstformand Poul Aalborg Hansen var på valg, han var villig til genvalg, og der var ingen modkandidater.

c. Kasserer Kaj Clausen var på valg, han var villig til genvalg, og der var ingen modkandidater.

d. Bestyrelsesmedlem Per Clausen var på valg, han var villig til genvalg, og der var ingen modkandidater.

    Bestyrelsesmedlem  Ole Andersen var ikke på valg.

    Bestyrelsesmedlem Torben Ek var ikke på valg, men han ønskede at udtræde af bestyrelsen.

    Bestyrelsesmedlem Søren Eibak var på valg, han var villig til genvalg, og der var ingen modkandidater.

e. Revisor Anker Andersen var på valg, han var villig til genvalg, og der var ingen modkandidater.

f.  Bestyrelsessuppleant Kaj Sørensen var på valg, men meddelte at han ønskede at udtræde af bestyrelsen.

    Bestyrelsessuppleant Hans-Jørgen Amonsen var ikke på valg, men han ønskede at udtræde af bestyrelsen.

g. Revisorsuppleant Finn Sølvbjerg Hansen var på valg, han var villig til genvalg, og der var ingen modkandidater.

 

Søren beklagede at flere havde valgt at forlade deres poster midt i en valgperiode, men at vi måtte have forståelse for de medlemmer der gennem mange år har ydet en stor indsats i bestyrelsen, er gået hen og blevet "helbreds trætte", vi siger dem tak for indsatsen gennem de mange år! 

Han prøvede at opfordre nye kræfter til at melde sig under fanerne, men uden held så må vi se hvor længe vi andre kan køre butikken videre?

Flemming havde en lignende kommentar, og takkede for deres indsats!

 

6. Eventuelt.

Der var forskellige forslag fra medlemmerne om turer arrangeret af afdelingen, bestyrelsen se på sagen.

Der blev spurgt til årets store grill-dag det bliver den lørdag den 17. juni 2017 kl. 14,00 sidste tilmelding er fredag den 9. juni 2017 pr. mail til Kaj Clausen, følg med på vores hjemmeside, der finder du også den til enhver tid siddende bestyrelses tlf. og mail adresser.  

 

Dirigenten og Formanden takkede for god ro og orden, Generalforsamlingen 2017 blev herefter lukket.

 

Der efter blev der uddelt Jubilæumstegn/medaljer til de fremmøde 25,40,50 og 60 års Jubilarer, i kan se en billedreportage på vores hjemmeside. Aftenen sluttede med lidt extra kaffe og kammeratlig samvær.

 

Referent Søren Eibak.