Forenings information:


Bestyrelse  følg link eller vælg i menu

Referat - 24

Følg link eller Se 'Seneste og tidligere referater' på menupunkt

Uddrag fra FSF Vedtægter


                                        § 16

Dagsorden for ordinære generalforsamlinger.
1. Valg af dirigent, referent og evt. stemmetællere.
2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse.
3. Kassereren aflægger revideret årsregnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand og kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og én delegeret til Repræsentantskabet.
6. Valg af én kritisk revisor.
7. Valg af suppleant for kritisk revisor.
8. Eventuelt.