_________________________________________________________________________

 

Referat fra Flyvevåbnets Soldaterforening Værløse-Jonstrup afd.

Ordinære Generalforsamling tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19:00

i Soldaterstuen på Pedersholm i Frederikssund.

Formand Kaj Clausen bød velkommen og åbnede Generalforsamlingen med punkt 1. på dagsordenen valg af dirigent og stemmetællere:

Poul Aalborg blev valgt som dirigent og som stemmetællere valgtes Henning Møller og Leon Juvonen.

Dirigenten konstaterede at indkaldelsen  var rettidig varslet og beslutningsdygtig.

Formanden aflagde sin årsberetning som blev godkendt uden bemærkninger (se nederst)

Kasserer Per Clausen var sygemeldt. Kaj Clausen fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt efter et par spørgsmål fra salen (regnskabet var udleveret til de fremmødte).

Der var ikke indkommet nogle forslag.

Der blev herefter afgivet stemmer til div. bestyrelsesposter, bestyrelsen er fremover:

Formand Kaj Clausen.

Næstformand Poul Aaborg.

Bestyrelsesmedlemmer Ole Andersen og Søren Eibak.

Bestyrelsessuppleanter Jørgen Andreasen og Torben Ek.

Hovedbestyrelsen Kaj Clausen.

Repræsentantskabet Poul Aaborg.

Kritisk revisor Anker Andersen.

Kritisk revisorsuppleant Finn Sølvbjerg Hansen.

Der var lidt småsnak under eventuelt punktet, herefter blev der uddelt medlemsskabs medaljer til de fremmødte medlemmer, øvrige medlemmer vil efter ønske få deres medalje tilsendt.

Følgende medlemmer fik medaljer:

25 år Thomas Bengdikt Frank, Henning Møller og Niels Erik Petersen.

40 år Gert Jensen, Per Nielsen og Niels Erik Petersen.

50 år Poul Jørgensen, Ole Sørensen, Jens P.K. Larsen og Niels Erik Petersen.

60 år Ole Andersen og Kjell Larsen.

Formanden og dirigenten takkede for god ro og orden og lukkede Generalforsamlingen 2022.

Dagen sluttede med 3 stk. smørrebrød med dertil hørende drikkevarer, kaffe og småkager.

Referent: Bestyrelsesmedlem Søren Eibak.